Translation in Manchester
Offices

Head Office

Offices in Dublin

Image
 • 1st Floor, 33 Bachelors Walk
 • Dublin 1, Ireland
 • Tel: +44 20 457 72 669
 • Email: info@docsbase.com
 • Skype: merc03g2

Offices in Cork

Image
 • 2d Floor, 19 South Mall
 • Cork, Ireland
 • Tel: +44 20 457 72 669
 • Email: cork@ales.ie
 • Skype: merc03g2

Offices in London

Image
 • 107 Fleet Street
 • London, EC4A 2AB, UK
 • Tel: +44 20 457 72 669
 • Email: london@docsbase.com
 • Skype: merc03g2

Offices in Belfast

Image
 • 20 Adelaide Street
 • Belfast, BT2 8GD
 • Tel: +44 20 457 72 669
 • Email: belfast@docsbase.com
 • Skype: merc03g2

Offices in Manchester

Image
 • Piccadilly House - Suite 309
 • 49 Piccadilly Gardens
 • Manchester, M1 2AP
 • Tel: +44 20 457 72 669
 • Email: order@docsbase.com
 • Skype: merc03g2

Spot Us

Make a Payment

Please follow the instructions for online Payment and find out about alternative payment options

Payment from:
Amount:
 €

Polskie t?umaczenia w Manchesterze

Je?eli przeprowadzili si? Pa?stwo z Polski do Manchesteru, Liverpoolu lub regionu West Midlands, Central England lub North West i potrzebuj? Pa?stwo kompetentnego, certyfikowanego t?umaczenia dokumentów na j?zyk angielski, zapraszamy do skorzystania z naszych us?ug. Nasza firma zajmuje si? profesjonalnymi t?umaczeniami polskich dokumentów ju? od dziesi?ciu lat. T?umaczymy polskie akty urodzenia, ?lubu i zgonu, dyplomy i ?wiadectwa, certyfikaty, ?yciorysy, paszporty i wszelkie inne dokumenty. Oferujemy tak?e certyfikowane t?umaczenia na j?zyk polski z j?zyka angielskiego lub innego j?zyka, w tym t?umaczenia przysi?g?e

Nasi t?umacze to profesjonalni lingwi?ci z wieloletnim do?wiadczeniem, specjalizuj?cy si? w wybranych sektorach i bran?ach. Po wykonaniu t?umaczenia i sprawdzeniu go, zostanie ono przes?ane tak?e do Pa?stwa e-mailem, aby mogli Pa?stwo potwierdzi?, ?e s? zadowoleni. Nast?pnie po ost?plowaniu i certyfikacji prze?lemy je do Pa?stwa bezp?atnie poczt? na wskazany adres. Pa?stwa pe?na satysfakcja jest dla nas najwa?niejsza.

Wi?kszo?? zamówie? realizujemy w ci?gu 24 godzin od przyj?cia (lub szybciej). Oferujemy przyjazny serwis, obs?ug? w j?zyku polskim i doskona?? jako?? t?umacze?, a tak?e przyst?pne ceny zaczynaj?ce si? od 22 GBP za certyfikowane t?umaczenie dokumentu. Je?eli maj? Pa?stwo jakiekolwiek pytania, bardzo prosimy o kontakt: telefonicznie pod numerem 07 999 744 743 lub 07 999 744 743, e-mailowo order@docsbase.com lub osobi?cie w naszym biurze w Piccadilly House - Suite 309, 49 Piccadilly Gardens w Manchesterze. Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji!

© Copyright Translation Manchester 2024. All rights reserved